x
x

วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) จ.กรุงเทพฯ

รับชม 2428 ครั้ง
วัดสุนทรธรรมทาน เป็นวัดราษฎร์ มีชื่อเรียกเดิม ๒ ชื่อคือ วัดแค และ วัดสนามกระบือ ที่มาของชื่อ วัดแค สันนิษฐานว่า เพี้ยนมาจากคำว่า วัดแค่ ซึ่งแปลว่า วัดใกล้ ๆ ตามสำเนียงพูดของคนปักษ์ใต้ที่อาศัยอ่ยู่ในบริเวณนี้ ส่วนชื่อ วัดสนามกระบือ เพราะวัดตั้งอยู่ในบริเวณที่เริยกกันว่า ตำบลสนามกระบือ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงพระกระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินบริวณนี้ให้เป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชาวไทยและมุสลิม ซึ่งอพยพมาจากภาคใต้ มีตำนานว่า พระยาจ่าแสนยากร ได้พบพระพุทธรูปจมอยู่ใต้น้ำที่ตำบลบางคอแหลม จึงอุทิศบ้านให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และได้สร้างเป็นวัด ขึ้ในเวลาต่อมา พระยาสมบัติยาภิบาล ได้ถวายบ้าและที่ดินให้วัดอีก ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระเจ้าบระมวงศเธอ กรมหมื่น สุนทรธิบดี พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๓ และ พระธรรมทานาจารย์ เจ้าอาวาส วัดสระเกศวรมหาวิหาร ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดได้รับพระราชทานนามใหม่ จากการนำพระนามของทั้งสองท่านมารวมกัน เป็น วัดสุนทรธรรมทาน พระอุโบสถมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมทรงไทย มีชานกำแพงแก้วล้อมรอบ หลังคาลด ๓ ชั้น บานประตูหน้าต่างแกะสลักลงรักปิดทอง

ก่อนเสี่ยงทายเซียมซี ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึกๆ สัก ๑ นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ค่อยเริ่มเสี่ยงทาย หากท่านไม่สะดวกเรื่องเวลา เร่งรีบ หรือมีอย่างอื่นที่ต้องทำ มีเสียงดังรบกวน ไม่มีสมาธิแนะนำให้เสียงทายภายหลังจะดีกว่า เมื่อใจสงบเป็นสมาธิดีแล้ว ให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกเสมือนท่านอยู่ที่ วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) จ.กรุงเทพฯ แล้วอธิษฐานดังนี้


ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ....(บอกชื่อของท่าน)..... เกิดวันที่ ........ เดือน .............. พุทธศักราช ........... ขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) จ.กรุงเทพฯและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ .... (บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือ) .... ขออาศัยบารมีของท่านทั้งหลาย ช่วยเปิดชะตาทำนายเสี่ยงโชคให้ข้าพเจ้า บอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทอญ 


ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งระลึกถึงเรื่องราว บุคคล หรือที่เกี่ยวข้องกับคำถาม แล้วให้เขย่าเสี่ยงเซียมซี โดย คลิ๊กรูปเซียมซีด้านล่าง รอสักครู่ ได้หมายเลขอะไรก็อ่านใบเซียมซีเฉพาะเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นคำทำนายรวมของเรื่องนั้นๆ ว่าดีหรือไม่อย่างไร .... คลิ๊กเซียมซีด้านล่าง