x
x

เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ. กรุงเทพฯ

รับชม 1916 ครั้ง
เทวสถานโบสถ์พราหมณ์นับว่าเป็นเทวสถาน วัด หรือ โบสถ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่มีความสำคัญมากที่สุดในบรรดาวัดฮินดูทั้งหมดในประเทศไทย พระบาทสมเด็จระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑ ) ได้สถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานีแล้ว ทรงโปรดฯให้สร้างเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ รวมทั้งเสาชิงช้าในปี พ.ศ.๒๓๒๗ เพื่อใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีพราหมณ์ ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ยืนยันความสำคัญของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูในสังคมไทย ทีมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับสถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีต ภายในเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ มีโบสถ์ก่ออิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้อง ๓ หลัง สำหรับประดิษฐานเทพเจ้าชั้นสูงของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู คือสถานพระอิศวร เป็นโบสถ์หลังใหญ่ ภายในประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรและยังมีเทวรูปอื่นๆ อีกหลายพระองค์

เทวสถาน เป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นิยมเรียกกันว่า เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๖๘ ถนนบ้านดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ใกล้เสาชิงช้า และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๗ มีโบสถ์ทั้งหมด ๓ หลัง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว มีกำแพงล้อมรอบ

เทวสถานได้ขึ้นทะเบียนเป็น โบราณวัตถุสถาน สำคัญของชาติ ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๖๖ ตอนที่ ๖๔ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๒ หน้าที่ ๕๒๘๑ ลำดับที่ ๑๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๒

ก่อนเสี่ยงทายเซียมซี ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึกๆ สัก ๑ นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ค่อยเริ่มเสี่ยงทาย หากท่านไม่สะดวกเรื่องเวลา เร่งรีบ หรือมีอย่างอื่นที่ต้องทำ มีเสียงดังรบกวน ไม่มีสมาธิแนะนำให้เสียงทายภายหลังจะดีกว่า เมื่อใจสงบเป็นสมาธิดีแล้ว ให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกเสมือนท่านอยู่ที่ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ. กรุงเทพฯ แล้วอธิษฐานดังนี้


ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ....(บอกชื่อของท่าน)..... เกิดวันที่ ........ เดือน .............. พุทธศักราช ........... ขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ.เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ. กรุงเทพฯและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ .... (บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือ) .... ขออาศัยบารมีของท่านทั้งหลาย ช่วยเปิดชะตาทำนายเสี่ยงโชคให้ข้าพเจ้า บอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทอญ 


ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งระลึกถึงเรื่องราว บุคคล หรือที่เกี่ยวข้องกับคำถาม แล้วให้เขย่าเสี่ยงเซียมซี โดย คลิ๊กรูปเซียมซีด้านล่าง รอสักครู่ ได้หมายเลขอะไรก็อ่านใบเซียมซีเฉพาะเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นคำทำนายรวมของเรื่องนั้นๆ ว่าดีหรือไม่อย่างไร .... คลิ๊กเซียมซีด้านล่าง