x
x

ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง จ.ขอนแก่น

รับชม 2410 ครั้ง
ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ มีเจ้าผู้ครองนครพระองค์หนึ่ง นามว่า ท้าวแถนสุริยา ทรงมีขอบขัณฑสีมาแห่งอำนาจบารมี คือพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและอาณาบริเวณใกล้เคียงในปัจจุบัน พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยศรัทธาปสาทะในบวรพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า จึงครองใจไพร่ฟ้าและดลให้เกิดความอยู่ดีกินดีทั่วหล้า แบบธรรมาธิปไตย เหล่ามหามนตรี จึงพร้อมใจกันถวายสมัญญานาม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณให้ระบือไกลว่า ท้าวแถนสุริยาธรรมาธิราช และในรัชสมัยของพระองค์นั่นเอง ที่ได้มีการก่อสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมวารขึ้น ๑ องค์ พุทธศิลป์เป็นแบบ ปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปยุคเชียงแสน สำหรับรูปแบบของ ศาลาธรรมสถาน อันควรสง่าตระหง่านสมภูมินั้นก็ได้กำหนดให้เป็นอาคารทรงจัตุรมุขล้อมรอบด้วยระเบียงทั้ง ๔ ด้าน กลางห้องโถงเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธปฏิมาปางมารวิชัย ซึ่งพระครูสุธรรมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ได้ถวายพระนามว่า พระพุทธปัญญาเมตตาธรรม สำหรับเป็นที่เคารพสักการะ ตามจิตปรารถนาแห่งองค์ท่าน ทั้งยังเป็นสัญลักษณาการโดยปริยายว่าเจ้าพ่อมอดินแดง คือองค์เทพในบุญเขตนี

ก่อนเสี่ยงทายเซียมซี ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึกๆ สัก ๑ นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ค่อยเริ่มเสี่ยงทาย หากท่านไม่สะดวกเรื่องเวลา เร่งรีบ หรือมีอย่างอื่นที่ต้องทำ มีเสียงดังรบกวน ไม่มีสมาธิแนะนำให้เสียงทายภายหลังจะดีกว่า เมื่อใจสงบเป็นสมาธิดีแล้ว ให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกเสมือนท่านอยู่ที่ ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง จ.ขอนแก่น แล้วอธิษฐานดังนี้


ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ....(บอกชื่อของท่าน)..... เกิดวันที่ ........ เดือน .............. พุทธศักราช ........... ขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ.ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง จ.ขอนแก่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ .... (บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือ) .... ขออาศัยบารมีของท่านทั้งหลาย ช่วยเปิดชะตาทำนายเสี่ยงโชคให้ข้าพเจ้า บอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทอญ 


ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งระลึกถึงเรื่องราว บุคคล หรือที่เกี่ยวข้องกับคำถาม แล้วให้เขย่าเสี่ยงเซียมซี โดย คลิ๊กรูปเซียมซีด้านล่าง รอสักครู่ ได้หมายเลขอะไรก็อ่านใบเซียมซีเฉพาะเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นคำทำนายรวมของเรื่องนั้นๆ ว่าดีหรือไม่อย่างไร .... คลิ๊กเซียมซีด้านล่าง