x
x

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพฯ

รับชม 1700 ครั้ง
วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๕๐ เดิมพระราชทานนามว่า “วัดมหาสุทธาวาส” โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย แต่สิ้นรัชกาลก่อนที่จะประดิษฐานเป็นสังฆาราม จึงเรียกกันว่า วัดพระโต วัดพระใหญ่ หรือวัดเสาชิงช้าบ้าง จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อ และทรงจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เอง แต่ก็สิ้นรัชกาลเสียก่อนที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ การก่อสร้างวัด มาเสร็จบริบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. ๒๓๙๐ และพระราชทานนามว่า “วัดสุทัศนเทพวราราม” ปรากฏในจดหมายเหตุว่า “วัดสุทัศนเทพธาราม” และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผูกนามพระประธานในพระวิหาร พระอุโบสถ และศาลาการเปรียญ ให้คล้องกันว่า "พระศรีศากยมุนี" "พระพุทธตรีโลกเชษฐ์" และ "พระพุทธเสรฏฐมุนี" 

ภายในวัดสุทัศนเทพวรารามเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และได้อัญเชิญ พระบรมราชสรีรางคารของพระองค์ มาบรรจุที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนีเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ และมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรในวันที่ ๙ มิถุนายนของทุกปี

ก่อนเสี่ยงทายเซียมซี ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึกๆ สัก ๑ นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ค่อยเริ่มเสี่ยงทาย หากท่านไม่สะดวกเรื่องเวลา เร่งรีบ หรือมีอย่างอื่นที่ต้องทำ มีเสียงดังรบกวน ไม่มีสมาธิแนะนำให้เสียงทายภายหลังจะดีกว่า เมื่อใจสงบเป็นสมาธิดีแล้ว ให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกเสมือนท่านอยู่ที่ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพฯ แล้วอธิษฐานดังนี้


ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ....(บอกชื่อของท่าน)..... เกิดวันที่ ........ เดือน .............. พุทธศักราช ........... ขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ.วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพฯและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ .... (บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือ) .... ขออาศัยบารมีของท่านทั้งหลาย ช่วยเปิดชะตาทำนายเสี่ยงโชคให้ข้าพเจ้า บอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทอญ 


ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งระลึกถึงเรื่องราว บุคคล หรือที่เกี่ยวข้องกับคำถาม แล้วให้เขย่าเสี่ยงเซียมซี โดย คลิ๊กรูปเซียมซีด้านล่าง รอสักครู่ ได้หมายเลขอะไรก็อ่านใบเซียมซีเฉพาะเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นคำทำนายรวมของเรื่องนั้นๆ ว่าดีหรือไม่อย่างไร .... คลิ๊กเซียมซีด้านล่าง